Regulamin

 

§1 Definicje

 1. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  Regulamin– niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu www.warszawskidzien.com przez Warszawski Dzień (Usługodawcę). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 nr 0 poz.1219 tekst jednolity).
  Warszawski Dzień (Usługodawca)– Warszawski Dzień sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00‑020 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000527126, REGON: 147480612, NIP: 5252597951, e‑mail: info@warszawskidzien.com, tel: 506 240 295.
  Usługi– przygotowanie i dostarczanie przez Warszawski Dzień za pośrednictwem serwisu www.warszawskidzien.com zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
  Klient (Usługobiorca) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Warszawski Dzień oraz spełnia wymagania określone Regulaminem.
  Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem pomiędzy Warszawski Dzień, a Klientem, o treści ustalonej Regulaminem.
  Serwis Warszawskidzien.com – strona internetowa umieszczona pod adresem: https://www.warszawskidzien.com której właścicielem i administratorem jest Warszawski Dzień, przy wykorzystaniu której Warszawski Dzień Sp. z o.o.  świadczy Klientom usługi.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj usługi (wariant/zestaw), zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
  Konto– prowadzony za pośrednictwem wydzielonej przestrzeni Serwisu zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta zarejestrowanego i zalogowanego w Serwisie.
  Login– adres e‑mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas Rejestracji.
  Hasło– ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie rejestracji i logowania, który jest określony przez Klienta podczas rejestracji.
  Rejestracja– wprowadzenie i przesłanie przez Klienta danych do Usługodawcy (Warszawski Dzień) za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie.
  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Klientom za pośrednictwem Serwisu pod adresem https://www.warszawskidzien.com/regulamin/, gdzie Klient może go w każdym czasie pozyskiwać, odtwarzać i utrwalać, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Składający Zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na zawarcie Umowy.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką składający Zamówienie zawiera z firmą Warszawski Dzień.
 3. Składający Zamówienie zawiera z firmą Warszawski Dzień umowę na odległość – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. 2017 nr o poz. 683 tekst jednolity).
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Warszawski Dzień w celu realizacji usługi, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e‑mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka Internetowa (Chrome, Firefox, Edge, Safari) wspierająca HTML5, w aktualnie obowiązującej wersji z włączoną obsługą cookies i javscript,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×728 pikseli.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Usługi

 1. Firma Warszawski Dzień poprzez serwis warszawskidzien.com w ramach swojej działalności oferuje przygotowywanie i dostarczanie na miejsce wskazane przez Klienta zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
 2. Usługi są realizowane wyłącznie w obszarze administracyjnym m. st. Warszawa oraz po ustaleniu z konsultantem – obszarze najbliższych okolic Warszawy.
 3. Usługi realizowane są przez 5 (pięć) dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne Warszawski Dzień nie realizuje Usługi.
 4. Usługi dostępne są w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów (Zestaw):
  1. Dieta Classic
   1. 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
   2. 3 posiłki – Business (śniadanie, drugie śniadanie, obiad).
  2. Dieta Wegetariańska
   1. 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
   2. 3 posiłki – Business (śniadanie, drugie śniadanie, obiad).
  3. Dieta Classic Bez Laktozy
   1. 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
   2. 3 posiłki – Business (śniadanie, drugie śniadanie, obiad).
  4. Dieta Wegetariańska Bez Laktozy
   1. 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
   2. 3 posiłki – Business (śniadanie, drugie śniadanie, obiad).
  5. Dieta Wegetariańska z Rybami i Owocami Morza
   1. 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
  6. Dieta Active
   1. 6 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, posiłek około treningowy).
 5. Wersja Business diety Classic składa się z 3 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad). Wartości kaloryczne wybierane w wersji Business diety Classic są odpowiednikami Diet Classic pomniejszone o 2 posiłki (podwieczorek i kolację). Wybierając wersję Business diety Classic, Klient nie otrzymuje pełnych wartości kalorycznych przewidzianych dla Diet Classic, ale zestaw pomniejszony o kaloryczność znajdującą się w brakujących podwieczorku i kolacji.
 6. Każdy Zestaw z wyjątkiem diety Active dostępny jest w 4 różnych wariantach:
  1. 1300 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1300 kcal.
  2. 1500 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1500 kcal.
  3. 1800 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 1800 kcal.
  4. 2100 – 5 posiłków, które w sumie składają się na ok. 2100 kcal.
 7. Zestaw diety Active dostępny jest w 2 wariantach:
  1. 2600 – 6 posiłków, które w sumie składają się na ok. 2600 kcal
  2. 3200 – 6 posiłków, które w sumie składają się na ok. 3200 kcal
 8. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w ofercie dostępnej pod adresem www.warszawskidzien.com (zakładka „Diety”).
 9. Klient ma prawo Zamówienia dowolnej diety jako Zestaw Próbny. Zestaw Próbny można zamówić jednorazowo, co oznacza dokonania zamówienia jednego dnia na maksymalnie 2 Zestawy. Kolejne Zamówienia będą traktowane jako złożenie Zamówienia na Zestaw w regularnej cenie odpowiadającej cenie Zestawu w najkrótszym okresie abonamentowym, w tym wypadku Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia Produktu w regularnej cenie.

§4 Zamówienie

 1. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie warszawskidzien.com przez Klienta, zamierzającego skorzystać z Usługi firmy Warszawski Dzień.
 2. Zamówienie Usługi serwisu warszawskidzien.com następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego trzy etapy:
  1. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
  2. wybór jednego lub więcej Zestawów
  3. dokonanie płatności.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Serwisu warszawskidzien.com dochodzi tylko w przypadku realizacji przez Klienta wszystkich etapów o których mowa w §4 pkt 2 oraz poprawnego zaksięgowania płatności na koncie firmy Warszawski Dzień.
 4. W celu zamówienia Usługi, w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do podania poniższych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia:
  1. Login i hasło
  2. Dane adresowe
  3. Dane dostawy
 5. Poza informacjami wymienionymi w § 4 pkt 4, Klient zobowiązany jest poinformować Warszawski Dzień o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety.
  W szczególności dotyczy to:

  1. chorób istniejących lub przebytych,
  2. alergii pokarmowych,
  3. cukrzycy,
  4. nadciśnienia tętniczego,
  5. nietolerancji laktozy,
  6. zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych lub witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie,
  7. w przypadku kobiet informacji o ciąży lub karmieniu piersią
 6. Warszawski Dzień nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez Klienta informacji wymienionych w § 4 pkt 5.
 7. Warszawski Dzień nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:
  1. niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
  2. zaburzeniami hormonalnymi;
  3. cukrzycą typu 1 lub 2;
  4. nietolerancją pokarmową;
  5. alergiami;
  6. zaburzeniami metabolicznymi;
  7. insulinoopornościa;
  8. nadciśnieniem tętniczym

lub w przypadku spożywania dodatkowych posiłków lub napojów niezalecanych lub/i nie dostarczanych przez Warszawski Dzień.

 1. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem Klient powinien przed złożeniem zamówienia skonsultować się z lekarzem.
 2. Przyjęcie Zamówienia nie jest w równoznaczne z udzieleniem przez Warszawski Dzień zapewnienia, że świadczone przez Warszawski Dzień Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Klienta.
 3. Przedmiotowe dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
 4. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu warszawskidzien.com, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane świadczącemu usługi firmie Warszawski Dzień i Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Klientowi może zostać udostępniona możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Serwisu warszawskidzien.com.
 7. Login i Hasło mają charakter poufny i Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, Klient otrzymuje wiadomość e‑mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy, zgodnie z art.21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Pierwsza dostawa Zestawu posiłków następuje we wskazany przez Klienta dzień, po zaksięgowaniu płatności na koncie firmy Warszawski Dzień, lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania płatności konsultantowi.

§5 Płatności

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie, wybierając jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem bankowym w tytule podając otrzymany e‑mailem w potwierdzeniu Zamówienia numer zamówienia
  2. za pośrednictwem dostępnego w serwisie warszawskidzien.com systemu płatności elektronicznych T-Pay.com:
   1. poprzez przelew automatyczny,
   2. poprzez system płatności kartami Elavon
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej – dzień uznania rachunku bankowego firmy Warszawski Dzień kwotą należności za dane Zamówienie,
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej – dzień otrzymania przez firmę Warszawski Dzień potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej.
 3. Umowa zostaje skutecznie zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Korzystanie z Usługi jest odpłatne, według cennika zamieszczonego na stronie Serwisu warszawskidzien.com, z którym Klient może zapoznać się w każdej chwili.
 5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do dostawy Zamówienia lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e‑mail (podany podczas składania Zamówienia) w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Warszawski Dzień również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ.U 2017 nr 0 poz.1221 tekst jednolity).

§6 Dostawa

 1. Każdy posiłek dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej.
 2. Zestaw posiłków dostarczany jest w opakowaniu zbiorczym, opatrzonym etykietą z danymi Klienta niezbędnymi do dostawy.
 3. Dostawy zestawów są realizowane od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawa w obszarze administracyjnym m.st. Warszawy jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu warszawskidzien.com.
 5. Warszawski Dzień dostarczy Zamówienie na miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia.
 6. Na specjalne życzenie Klienta Zamówienie może być dostarczone do rąk własnych Klienta. Możliwość taką należy skonsultować z konsultantem przed złożeniem zamówienia.
 7. Warszawski Dzień nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Zamówienia przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
 8. Warszawski Dzień w przypadku niedostarczenia Zamówienia w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia Zamówienia w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Warszawski Dzień zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.
 9. Warszawski Dzień zastrzega sobie prawo do dostarczenia Zamówienia w godzinach wcześniejszych niż wybrany przedział godzinowy.
 10. W przypadku opóźnienia dostawy z winy firmy Warszawski Dzień i niedostarczenia Zamówienia w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, Warszawski Dzień zobowiązuje się do skontaktowania się z Klientem i dostarczenia Zamówienia w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta, Warszawski Dzień zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia Usługi o jeden dzień.

§7 Zmiany, anulowanie Zamówienia

 1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania Usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, wariantu diety, kaloryczności diety lub rezygnacji.
 2. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 3. W przypadku zmiany wariantu diety lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania Serwisu warszawskidzien.com drogą e‑mailową pod adresem info@warszawskidzien.com do godziny 18.00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania serwisu warszawskidzien.com najpóźniej dzień roboczy przed data dostawy do godziny 18:00.
 4. W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia, ma on do wyboru – możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków finansowych – niezbędne jest pisemne oświadczenie Klienta z prośbą o zwrot i wskazanie numeru rachunku bankowego do zwrotu.
 5. Zawieszenie abonamentu – istnieje możliwość czasowego zawieszenia Usługi. Klient zobowiązany jest poinformować Warszawski Dzień o chęci zawieszenia Usługi drogą e‑mailową pod adresem info@warszawskidzien.com do godziny 18.00 dwa dni przed zaistnieniem zmiany. Należy podać konkretną datę, w której Usługa ma zostać wznowiona. Usługa zostaje automatycznie wydłużona o równowartość zawieszonego okresu.

§8 Prawa własności intelektualnej

 1. Zawartość stron internetowych Serwisu warszawskidzien.com jest własnością firmy Warszawski Dzień lub osób trzecich, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez firmę Warszawski Dzień.
 2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu warszawskidzien.com (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
 3. Serwis warszawskidzien.com oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2017 nr 0 poz.880 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. 2003 nr 153 poz.1503 tekst jednolity).
 4. Klientowi przysługuje prawo do korzystania   treści zawartych w Serwisie warszawskidzien.com. oraz będących składnikiem Usługi wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 5. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotyp, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany w Serwisie warszawskidzien.com nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia firmy Warszawski Dzień.

§9 Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: info@warszawskidzien.com lub pisemnie na adres siedziby firmy Warszawski Dzień.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 3. Warszawski Dzień zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych i poinformowanie Klienta o decyzji drogą e‑mailową.

§10 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2017 r. i jest dostępny w serwisie warszawskidzien.com.
 2. Warszawski Dzień zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Klient ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi świadczonej przez Warszawski Dzień w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu, przesłanego przez Warszawski Dzień z odpowiednim wyprzedzeniem – 21 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Warszawski Dzień udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu warszawskidzien.com oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e‑mail.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Firma Warszawski Dzień nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu warszawskidzien.com, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 2. Firma Warszawski Dzień w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu warszawskidzien.com jest bezpłatne – Serwis ma charakter otwarty.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o świadczenie Usługi przez Warszawski Dzień jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy powszechne w RP, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.